Contact US

Contact Address:

SADHU PROF. V. RANGARAJAN

Founder & Spiritual Head, Sri Bharatamata Gurukula Ashram &

Yogi Ramsuratkumar Indological Research Centre,

Sister Nivedita Academy, Sri Bharatamata Mandir

Srinivasanagar, Krishnarajapuram, BANGALORE 560 036

email:  sadhu.rangarajan@gmail.com;

Phone: +91 80 25610935, Cell: +91 9448275935